21 АЙМГИЙН ЖУУЛЧНЫ БААЗ, АМРАЛТ СУВИЛАЛЫН ГАЗАРУУДЫН ТООН МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭЖ БАЙНА.